วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์


ด้วยโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งในการนี้โครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าร่วมรับฟังได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุลของนักศึกษา: นายสิทธิพล เครือรัฐติกาล

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน

วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที่สอบ:
9 ธันวาคม 2553
เวลา 14.00-17.00 น.
วิทยาลัยสหวิทยาการ
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:
1. รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม ประธานกรรมการ
2. รศ.อาทร ฟุ้งธรรมสาร กรรมการ
3. รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์ กรรมการ
4. ผศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5. รศ.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผลการสอบ: ผ่าน (โดยกรรมการสอบขอให้เขียนปรับปรุงบทสรุปของวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น) และวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

ไม่มีความคิดเห็น: