วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บทความเรื่อง "วิวาทะเกี่ยวกับสาเหตุการเดินเรือของเจิ้งเหอในต้นราชวงศ์หมิง"


บทความของข้าพเจ้าเรื่อง
"วิวาทะเกี่ยวกับสาเหตุการเดินเรือของเจิ้งเหอ
ในต้นราชวงศ์หมิง"
ในหนังสือ เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง

หนังสือรวบรวมผลงานของนักวิชาการจีนศึกษารุ่นใหม่
ในโครงการประชุมทางวิชาการ จัดโดยโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี และโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์ชวนอ่าน พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2553
ISBN 978-616-90119-3-4

ไม่มีความคิดเห็น: