วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาทางวิชาการ ชุดโครงการวิจัย “ความร่วมมือนานาชาติกับความมั่นคงของมนุษย์” ในหัวข้อเรื่อง “จีนกับความมั่นคงของมนุษย์”

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2544 เวลา 08.00 – 16.00น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมวิชาการว่าด้วย "เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง" วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
10.15 น. - 11.00 น. นำเสนอบทความเรื่อง

"จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น: สถานะของไต้หวันในมุมมองของจีนก่อน ค.ศ. 1945"

โดย ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น: สถานะของไต้หวันในมุมมองของจีนก่อน ค.ศ. 1945

 
                                                           หาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้