วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บทความเรื่อง "เจิ้งเหอในฐานะทูตสันติภาพของจีน: เรื่องจริงหรืออิงนิยาย?"บทความของข้าพเจ้าเรื่อง
"เจิ้งเหอในฐานะทูตสันติภาพของจีน: เรื่องจริงหรืออิงนิยาย?"
(Zheng He as China's "Peace Envoy": Reality or Myth?)
ใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
http://mekongjournal.net/

http://mekongjournal.net/images/mekong/th62_01.pdf

บทคัดย่อ
ใน ค.ศ. 2005 ทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดงานเฉลิมฉลอง 600 ปี การเดินเรือของเจิ้งเหอ โดยนำเสนอว่าบุคคลผู้นี้เป็น “ทูตสันติภาพ” และเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของจีน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่า เจิ้งเหอได้ใช้กำลังเข้าจัดการกับผู้ปกครองที่ไม่ยอมรับอำนาจความเป็นใหญ่ของจีน พฤติกรรมของเขาสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายจักรวรรดินิยมของจีนในต้นราชวงศ์หมิง ด้วยเหตุนี้เจิ้งเหอจึงไม่อาจทำหน้าที่ในการสร้างอำนาจในการดึงดูดความนิยม (soft power) ให้กับจีนในเรื่องสันติภาพได้อย่างแท้จริง

Abstract

The People’s Republic of China celebrated the 600th anniversary of Admiral Zheng He’s maritime expeditions in 2005 by presenting him as “peace envoy” who symbolized the Chinese spirit of good neighbourliness. However, historical da...ta reveal Zheng He’s use of forces against foreign rulers who refused to acknowledge China’s supremacy, reflecting the early Ming dynasty’s imperialist policy. As a result, Zheng He could not be used as a source of “soft power” to convince the world of China’s pacifist tradition.

ไม่มีความคิดเห็น: