วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมวิชาการว่าด้วย "เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง" วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
10.15 น. - 11.00 น. นำเสนอบทความเรื่อง

"จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น: สถานะของไต้หวันในมุมมองของจีนก่อน ค.ศ. 1945"

โดย ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: