วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาทางวิชาการ ชุดโครงการวิจัย “ความร่วมมือนานาชาติกับความมั่นคงของมนุษย์” ในหัวข้อเรื่อง “จีนกับความมั่นคงของมนุษย์”

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2544 เวลา 08.00 – 16.00น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: