วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขอเชิญฟังการสอบป้องกันเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก


หัวข้อวิทยานิพนธ์
"ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน"
โดย นายสิทธิพล เครือรัฐติกาล
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหวิทยาการ
ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ 1 (ตรงข้ามคณะศิลปศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะกรรมการสอบประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. โคริน เฟื่องเกษม (ประธาน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
3. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
4. รองศาสตราจารย์ อาทร ฟุ้งธรรมสาร (กรรมการ)
5. รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย มูลศิลป์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
ผลการสอบ: ผ่าน (กรรมการให้ปรับแก้เค้าโครงเล็กน้อย โดยไม่ต้องสอบใหม่)

ไม่มีความคิดเห็น: