วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ปักกิ่งปะทะฮาวานา: ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคิวบาช่วง ค.ศ. 1964 – 1995 (ตอนที่ 14 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับคิวบาเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็น)


            แม้ว่าการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตในทศวรรษ 1980 และการล่มสลายของระบอบสังคมนิยมยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตช่วง ค.ศ. 1989 – 1991 จะทำให้จีนกับคิวบาสามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในระดับพรรคและกลายเป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการรักษาไว้ซึ่งระบอบสังคมนิยม แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของคิวบาซึ่งพึ่งพาสหภาพโซเวียตและประเทศในกลุ่มโคเมคอน โดยตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของกอร์บาชอฟเมื่อ ค.ศ. 1985 จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปลาย ค.ศ. 1991 สหภาพโซเวียตได้เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับคิวบาจากเดิมที่เป็นฝ่ายค้ำจุนเศรษฐกิจของคิวบาเอาไว้โดยอ้างอุดมการณ์สังคมนิยม มาเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของกลไกตลาด การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายจึงต้องอ้างอิงราคาในตลาดโลกและใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ในกลาง ค.ศ. 1991 ฟิเดล คาสโตรต้องประกาศว่าคิวบาได้เข้าสู่ “ช่วงเวลาพิเศษ (The Special Period)” เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ ทั้งนี้โฮเซ เฟอร์นันเดส (José Fernández) รองประธานาธิบดีคิวบาได้อธิบายถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจของคิวบาเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวจากจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีนั้น ความตอนหนึ่งว่า

           

ครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจคิวบานั้นอาศัยการค้ากับต่างประเทศ โดยเป็นการค้ากับประเทศสังคมนิยมถึงร้อยละ 85 และในบรรดาประเทศเหล่านั้นก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 แต่แล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกและความยุ่งยากในสหภาพโซเวียตได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการค้ากับต่างประเทศและเศรษฐกิจของคิวบา ข้อเท็จจริงก็คือ ในปีนี้การค้าระหว่างคิวบากับโปแลนด์ ฮังการี บัลแกเรีย และเชโกสโลวะเกียได้ขาดสะบั้นลงแล้ว ส่วนการค้ากับสหภาพโซเวียตนั้น แม้ผู้นำโซเวียตบอกว่าจะพยายามอย่างดีที่สุด แต่ความจริงจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ทำตามสัญญา อย่างเช่นใน ค.ศ. 1990 เรานำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากสหภาพโซเวียตรวม 10 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึงร้อยละ 30 ส่วนปีนี้สหภาพโซเวียตจะส่งน้ำมันมาให้เราเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ สภาพเช่นนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อการผลิตน้ำตาลอย่างร้ายแรงอีกด้วย[1]
  ฟิเดล คาสโตรในการรณรงค์ส่งเสริมการขี่จักรยานเมื่อ ค.ศ. 1991

 

            วิธีการหนึ่งที่คิวบาใช้แก้ปัญหาในยามขาดแคลนน้ำมันก็คือ การหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางในเขตเมืองแทนรถโดยสารประจำทาง ทำให้จักรยานกลายเป็นสินค้าสำคัญที่จีนส่งออกไปยังคิวบาควบคู่ไปกับสินค้าส่งออกเดิมอย่างข้าว โดยมูลค่าการนำเข้าจักรยานจากจีนนั้นเพิ่มขึ้นจาก 7.40 ล้านเหรียญสหรัฐใน ค.ศ. 1990 เป็น 30.24 ล้านเหรียญสหรัฐในปีถัดมา (ดูตารางที่ 3) แม้จะมีรายงานว่าจักรยานจากจีนมีปัญหาเรื่องการประกอบที่ไม่ได้คุณภาพ ระบบเบรกที่เสียง่าย และอะไหล่ที่หายาก อีกทั้งยังมีราคาที่สูงราว 130 เปโซ หรือราวร้อยละ 68 ของเงินเดือนเฉลี่ยของประชาชนคิวบา[2] แต่คิวบาก็ดูจะไม่มีทางเลือกอื่นในสภาวะขาดแคลนน้ำมัน  ทำให้ในต้นทศวรรษดังกล่าวมีจักรยานจากจีนนับล้านคันวิ่งไปมาในกรุงฮาวานา จนมีคำกล่าวว่าจากทั้งนักการทูตจีนที่ประจำอยู่ที่กรุงฮาวานาและจากผู้นำระดับสูงของคิวบาว่า กรุงฮาวานากลายสภาพไปเป็นกรุงปักกิ่ง[3] นอกจากนี้ จีนยังให้เงินกู้แก่คิวบาเพื่อสร้างโรงงานผลิตจักรยานอีกด้วย โดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากจีน ส่วนคิวบานั้นรับผิดชอบเรื่องการหาสถานที่ ไฟฟ้า และโรงเรือน การก่อสร้างเริ่มใน ค.ศ. 1994 และแล้วเสร็จในอีกสองปีถัดมา โดยสามารถผลิตจักรยานได้ปีละ 150,000 คัน[4]

แม้คิวบาในต้นทศวรรษ 1990 จะเป็นตลาดส่งออกข้าวและจักรยานอันดับที่ 1 และ 3 ของจีนตามลำดับ และยังเป็นแหล่งนำเข้าน้ำตาลอันดับที่ 1 ของจีนอีกด้วย (ดูตารางที่ 3, 4 และ 5) ทว่ามูลค่าการค้าโดยรวมระหว่างจีนกับคิวบากลับลดลงหลังจากขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 578.15 ล้านเหรียญสหรัฐใน ค.ศ. 1990 ตรงข้ามกับมูลค่าการค้าโดยรวมระหว่างจีนกับลาตินอเมริกาในช่วงเวลาเดียวกันที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าใน ค.ศ. 1990 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับคิวบาคิดเป็นร้อยละ 25.26 ของมูลค่าการค้าที่จีนทำกับลาตินอเมริกาทั้งหมด แต่พอถึง ค.ศ. 1995 กลับคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.89 เท่านั้น (ดูตารางที่ 6) หรือกล่าวได้ว่าในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายนั้น คิวบาต้องพึ่งพาจีนมากกว่าที่จีนพึ่งพาคิวบา 

นอกจากจะพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจแล้ว คิวบายังต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจจากประสบการณ์ของจีนอีกด้วย โดยแสดงความสนใจในเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของสหภาพโซเวียตในยุคกอร์บาชอฟ ดังที่ใน ค.ศ. 1986 ที่เปเลกริน ทอร์ราสได้ถามเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวซินหัวที่มาเยือนคิวบาถึงวิธีการที่จีนใช้ในการควบคุมทุนต่างชาติและป้องกันไม่ให้เกิดชนชั้นกระฏุมพีในภาคเกษตรกรรม[5] และใน ค.ศ. 1989 ฟิเดล คาสโตรก็ถามเฉียนฉีเชินถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ของจีนอย่างละเอียดและกินเวลาตั้งแต่งานเลี้ยงอาหารค่ำไปถึงเที่ยงคืน จนล่ามภาษาสเปนของจีนกล่าวอย่างขบขันว่าในภายหลังว่า เฉียนฉีเชินต้องตอบคำถามนับแสนเลยทีเดียว[6] ต่อมาในการเยือนคิวบาของอู๋ปังกั๋ว (Wu Bangguo) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหานครเซี่ยงไฮ้เมื่อ ค.ศ. 1994 ฟิเดล คาสโตรแสดงความสนใจต่อการพัฒนาของเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างมาก โดยถามอู๋ปังกั๋วทั้งเรื่องเขตใหม่ผู่ตง การดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การดึงดูดและจัดการทุนต่างชาติ เงินเดือนและที่อยู่อาศัยของคนงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเซี่ยงไฮ้กับมณฑลอื่นๆ สภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ การรับมือกับปัญหาคนตกงาน การแบ่งอำนาจระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น และการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[7] และเมื่อฟิเดล คาสโตรเดินทางเยือนจีนใน ค.ศ. 1995 เขาได้ไปดูงานด้านการพัฒนาในหลายเมืองของจีนซึ่งรวมถึงเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น โดยเจียงเจ๋อหมินได้พาเขาดูงานด้านการพัฒนาที่เซินเจิ้นด้วยตนเอง

 

-----------------------------------------------

[1] ผังปิ่งอัน, เรื่องเดียวกัน, 78.
[2] Carmelo Mesa-Lago, “Cuba’s Economic Policies and Strategies for Confronting the Crisis,” in Cuba After the Cold War, 199.
[3] เฉินจิ่วฉาง, เรื่องเดียวกัน, 305; Choy et al., ibid., 127.
[4] เฉินจิ่วฉาง, เรื่องเดียวกัน, 307-308.
[5] ผังปิ่งอัน, เรื่องเดียวกัน, 56.
[6] เฉียนฉีเชิน, เรื่องเดียวกัน, 170.
[7] หลี่เป๋ยไห่, เรื่องเดียวกัน.
ตารางที่ 3
มูลค่าการส่งออกจักรยานจากจีนไปยังคิวบาช่วง ค.ศ. 1990 – 1993
 
 
ค.ศ.
(1)
มูลค่าที่ส่งออกไปยังคิวบา (ล้านเหรียญสหรัฐ)
(2)
มูลค่าที่ส่งออกไปทั่วโลก (ล้านเหรียญสหรัฐ)
 
ร้อยละของ
(1) ต่อ (2)
อันดับของคิวบา
ในการเป็นตลาดส่งออกจักรยานจากจีน
1990
7.40
144.92
5.12
3*
1991
30.24
358.38
8.44
3*
1992
21.58
433.32
4.98
3*
1993
15.92
420.65
3.78
6**
ที่มาของตาราง: กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋เม่าอี้ว่ายจิงถ่งจี้ซือ (บก.), จงกั๋วตุ้ยว่ายจิงจี้ถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ่วซื่อ (สถิติด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน 1994) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1995), 204-208.

 
ตารางที่ 4
ปริมาณการส่งออกข้าวจากจีนไปยังคิวบาช่วง ค.ศ. 1989 – 1993
 
 
ค.ศ.
(1)
ปริมาณที่ส่งออกไปยังคิวบา (ตัน)
(2)
ปริมาณที่ส่งออกไปทั่วโลก (ตัน)
 
ร้อยละของ
(1) ต่อ (2)
อันดับของคิวบา
ในการเป็นตลาดส่งออกข้าวจากจีน
1989
9,999
339,209
2.95
6*
1990
27,750
302,806
9.16
5**
1991
101,780
691,627
14.72
2***
1992
196,123
1,204,439
16.26
1
1993
278,509
1,708,590
16.30
1
ที่มาของตาราง: Editorial Board of the Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade (ed.), Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade 1991 (Hong Kong: China Resources Advertising Co., 1991), 509; Editorial Board of the Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade (ed.), Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade 1993 (Hong Kong: China Resources Advertising Co., 1993), 597-598; Editorial Board of the Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade (ed.), Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade 1994 (Hong Kong: China Resources Advertising Co., 1994), 614-615.
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 5
มูลค่าการนำเข้าน้ำตาลจากคิวบาของจีนช่วง ค.ศ. 1990 – 1995
 
 
ค.ศ.
(1)
มูลค่าการนำเข้าจากคิวบา (ล้านเหรียญสหรัฐ)
(2)
มูลค่าการนำเข้าจากทั่วโลก (ล้านเหรียญสหรัฐ)
 
ร้อยละของ
(1) ต่อ (2)
อันดับของคิวบา
ในการเป็นแหล่งนำเข้าน้ำตาล
มายังจีน
1990
245.70
316.33
77.67
1
1991
178.14
241.34
73.81
1
1992
181.44
249.29
72.77
1
1993
64.56
136.09
47.44
1
1994
113.56
385.21
29.48
1
1995
212.86
777.95
27.36
2
ที่มาของตาราง: กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋เม่าอี้ว่ายจิงถ่งจี้ซือ (บก.), จงกั๋วตุ้ยว่ายจิงจี้ถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ่วซื่อ (สถิติด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน 1994) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1995), 213; กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋เม่าอี้ว่ายจิงถ่งจี้ซือ (บก.), จงกั๋วตุ้ยว่ายจิงจี้ถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ่วปา (สถิติด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน 1998) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1999), 232-233.  
 
 

 
ตารางที่ 6
มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับคิวบาช่วง ค.ศ. 1989 – 1995
 
 
ค.ศ.
(1)
มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับคิวบา
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
(2)
มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับลาตินอเมริกาทั้งหมด
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
 
ร้อยละของ (1) ต่อ (2)
1989
441.29
2,968.78
14.86
1990
578.81
2,291.05
25.26
1991
426.05
2,357.79
18.07
1992
383.07
2,975.73
12.87
1993
250.68
3,706.87
6.76
1994
267.82
4,702.13
5.70
1995
359.89
6,114.16
5.89
ที่มาของตาราง: กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋ (บก.), จงกั๋วถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ่วอี (สถิติรายปีของจีน 1991) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1991), 622; กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋ (บก.), จงกั๋วถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ่วซาน (สถิติรายปีของจีน 1993) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1993), 640; กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋ (บก.), จงกั๋วถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ๋วอู่ (สถิติรายปีของจีน 1995) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1995), 545; กั๋วเจียถ่งจี้จวี๋ (บก.), จงกั๋วถ่งจี้เหนียนเจี้ยน อีจิ่วจิ่วลิ่ว (สถิติรายปีของจีน 1996) (เป่ยจิง: จงกั๋วถ่งจี้ชูป่านเส้อ, 1996), 588.
 ไม่มีความคิดเห็น: